ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CORDAAD STARTMOTOREN EN DYNAMO'S BV

1. Geldigheid

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van koper/opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

2. Overeenkomst

Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. Levering

De levering geschiedt af magazijn, waaronder is verstaan de plaats van waaruit door ons is geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt bepaald blijft het risico voor koper tenzij anders overeengekomen. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

4. Overmacht

Indien er sprake is van duidelijke overmacht zullen wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan.

5. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met de goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot een vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs overschrijden.

6. Garantie

Starters en dynamo's, zowel nieuw als gereviseerd worden gedurende 12 maanden na datum van levering (of maximaal 30.000 km. in de automobielsector) - Accu's worden gedurende 24 maanden na datum van levering, waarbij na 12 maanden een afbouwende regeling in gaat, en/of volgens garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant op materiaal - en constructiefouten gegarandeerd, vooropgesteld dat:

A. een correcte montage en het gebruikelijk onderhoud hebben plaatsgevonden
B. aan de geleverde goederen geen hogere eisen worden gesteld dan waaraan zij kunnen voldoen.

Reparatiegoederen komen alleen voor garantie in aanmerking voor die delen welke in de reparatie zijn vervangen, gedurende 6 maanden na de datum van (levering) reparatie, vooropgesteld dat is voldaan aan de punten genoemd onder 6A en 6B.

Elektronica komt niet voor garantie in aanmerking.

Zowel bij geleverde goederen als reparatiegoederen vallen de de- en montage en eventuele gevolgschade niet onder de garantie.

Voordat goederen ter garantie worden aangeboden dient er eerst overleg plaats te vinden als de goederen nog in het apparaat gemonteerd zijn zodat wij eventueel ter plekke de problemen kunnen beoordelen. Garantie en demontage vinden pas plaats na vooraf overleg. Mocht een koper zich op een dusdanige plaats bevinden of het tijdstip dermate vreemd zijn om langs het bedrijf te komen dan dient hij telefonisch contact op te nemen voor overleg. Garantie-aanspraken kunnen slechts in behandeling genomen worden als de betreffende goederen binnen de garantietermijn worden aangemeld. De beoordeling of een onderdeel hersteld of vervangen wordt ligt bij Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV. Bij vaststelling van de gebreken wordt uitsluitend het betreffende onderdeel hersteld of vervangen. Elke vordering tot schadevergoeding van welke aard dan ook is uitgesloten. De aansprakelijkheid beloopt te allen tijde ten hoogste het door koper/opdrachtgever aan Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid eindigt zodra aan de door Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV bewerkte onderdelen zonder zijn toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.

7. Eigendomsbehoud

In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden. Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV voor aanspraken die derden op hem zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakt eigendomsvoorbehoud.

8. Retentierecht

In geval van reparatie kan Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV het retentierecht uitoefenen op de zaak indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV verrichte werkzaamheden aan dezelfde of een andere zaak betreft. Cordaad Startmotoren en Dynamo’s BV kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

9. Reclame

Eventuele reclames worden binnen 8 dagen na ontvangst van de zending verwacht. Bij latere melding vervallen verdere rechten. Conform Uw opdracht geleverde goederen kunnen slechts na onze schriftelijke toestemming worden terug gezonden.

10. Betaling

Contant bij aflevering Op afspraak: levering op rekening met een betalingsconditie van 14 dagen (tenzij anders word overeengekomen). Hetgeen inhoud dat het totale factuurbedrag (zonder enige aftrek) uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bank- of girorekening dient te zijn bijgeschreven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, alsmede de wettelijke rente (te berekenen vanaf de 31e dag na factuurdatum) komen voor rekening van de koper. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij te late betaling een bedrag ad 15 Euro in rekening te brengen voor administratiekosten.

11. Offertes/orders

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en exclusief B.T.W. en hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Aansprakelijkheid voor overschrijding van opgegeven leveringstijden wordt dan ook niet aanvaard tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij reparatie-opdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgave verstrekken. De reparatieduur c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven. Eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als indicatie worden beschouwd. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijziging door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.

12. Verkoop ruildelen/componenten

Ruildelen/componenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een deel/component van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn.

13. Geschillen

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de koper te adiëren

14. Deponering

Deze voorwaarden zijn op gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam